Hiển thị các bài đăng có nhãn Boat insurance Hiển thị tất cả

BẢO HIỂM VẬT CHẤT THÂN TÀU

BẢO HIỂM VẬT CHẤT THÂN TÀU 1.Đối tượng bảo hiểm thân tàu : ⦁ Thân vỏ tàu ⦁ Máy móc ⦁ Trang th…

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ TÀU

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ TÀU 1.Đối tượng bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu : Trách…

BẢO HIỂM ĐÓNG TÀU

BẢO HIỂM ĐÓNG TÀU 1.Đối tượng bảo hiểm đóng tàu : Trách nhiệm của chủ xưởng đóng tàu với bả…

BẢO HIỂM TAI NẠN THUYỀN VIÊN

BẢO HIỂM TAI NẠN THUYỀN VIÊN  1. Đối tượng bảo hiểm tai nạn thuyền viên  Thuyền trưởng, máy…