NEWS
latest
Hiển thị các bài đăng có nhãn Featured. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Featured. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP TƯ VẤN , THIẾT KẾ VÀ GIÁM SÁT

 BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP TƯ VẤN , THIẾT KẾ VÀ GIÁM SÁT
1.Quyền lợi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn , thiết kế và giám sát 
PTI sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với các khiếu nại của các Bên thứ ba.
Bất kỳ khiếu nại nào của Bên thứ ba phải:
i) là yêu cầu bồi thường thiệt hại, bao gồm các chi phí của Người được bảo hiểm
với sự chấp thuận của PTI; và
ii) đối với thương tật thân thể, thiệt hại vật chất hoặc thiệt hại về xây dựng phát sinh từ một hành động bất cẩn, lỗi bất cẩn, hoặc quên sót do bất cẩn mà Người được bảo hiểm đã thực hiện hoặc được cho là đã thực hiện trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong thời hạn theo sau ngày hồi tố được định nghĩa trong phụ lục bảo hiểm; và
iii) xảy ra trong quá trình thực hiện dịch vụ nghề nghiệp thông thường của Ngườiđược bảo hiểm với vai trò là Kiến trúc sư, Kỹ sư tư vấn, Nhà thiết kế, Tư vấn kỹ thuật và/hoặc giám sát công trình xây dựng [của công trình được nêu trong Phụ lục bảo hiểm];
(Chọn loại nghề nghiệp phù hợp yêu cầu của Người được bảo hiểm. Đối với các Hợp đồng bảo hiểm cấp cho cả năm, các từ trong ngoặc vuông không được sử dụng);
iv) liên quan đến hành động sơ suất, lỗi do sơ suất, quên sót được thực hiện, hoặc có thể đã được thực hiện hoặc được cho là đã được thực hiện sau ngày Quy tắc bảo hiểm này có hiệu lực.
2. Điều kiện
1. Giới hạn bồi thường bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế và giám sát .
a) tổng trách nhiệm (bao gồm phí tổn và chi phí bào chữa của Người được bảo hiểm được PTI công nhận mà không tính đến tổng số vụ khiếu nại của Bên thứ ba bất lợi cho Người được bảo hiểm) của PTI sẽ không vượt quá số tiền nêu trong Phụ lục bảo hiểm, và là mức trách nhiệm gộp cho tất cả các khiếu nại của Bên thứ ba chống lại Người được bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm. Việc có thể có nhiều Người được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này và việc có thể có nhiều người hoặc tổ chức kiện đòi bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm này sẽ không làm tăng mức trách nhiệm gộp của Quy tắc bảo hiểm;
b) bất cứ khi nào PTI thanh toán bồi thường cho Người được bảo hiểm các khiếu nại hoặc một loạt các khiếu nại đòi bồi thường từ Bên thứ ba trong phạm vi hạn mức bồi thường nêu trong Phụ lục bảo hiểm (sau khi trừ đi bất kỳ số tiền nào mà PTI đã thanh toán trước như chi phí hoặc tiền bồi thường) hoặc một số tiền thấp hơn để giải quyết các khiếu nại hoặc một loạt các khiếu nại đó thì PTI sẽ không còn trách nhiệm liên quan đến các vụ khiếu nại như vậy và sẽ (trừ trường hợp có hành động thế quyền bồi thường) từ bỏ việc thực hiện, kiểm soát, cũng như không có trách nhiệm gì
thêm đối với các khiếu nại và chi phí liên quan này.
 2. Mức miễn thường/giữ lại tự bảo hiểm
Phụ thuộc vào mức bồi thường quy định và áp dụng trong suốt thời hạn bảo hiểm, PTI sẽ chỉ có trách nhiệm đối với các phần trách nhiệm vượt quá mức miễn thường nêu trong Phụ lục bảo hiểm, bao gồm trách nhiệm đối với chi phí của người khiếu nại là bên thứ ba, các chi phí bào chữa được chấp thuận của Người được bảo hiểm.Mức miễn thường được áp dụng đối với mỗi và mọi khiếu nại của Bên thứ ba cho dù việc trả tiền bồi thường có được thực hiện hay không và không áp dụng việc cộng gộp các mức miễn thường.Người được bảo hiểm sẽ thanh toán, trong vòng 10 ngày, các phần chi phí khiếu nại vàthanh toán bồi thường thuộc mức miễn thường khi được PTI yêu cầu bằng văn bản.Tuy nhiên, dù riêng lẽ hay gộp lại, tổng số tiền mà Người được bảo hiểm thanh toán cho mỗi khiếu nại cũng không được vượt quá mức miễn thường nêu trong Phụ lục  bảo hiểm.BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC


BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC 
1.Phạm vi bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ;
     Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cho các thiệt hại xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm phát sinh từ rủi ro cháy, nổ.
2. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc;
a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nêu tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này (trừ cơ sở hạt nhân), doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp sau:
- Động đất, núi lửa phun hoặc những biến động khác của thiên nhiên.
- Thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra.
- Tài sản bị đốt cháy, làm nổ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Tài sản tự lên men hoặc tự tỏa nhiệt; tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.
- Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.
- Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.
- Máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện bị thiệt hại do chịu tác động trực tiếp của việc chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện, rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh.
- Thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm; do cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và là nguyên nhân trực tiếp gây ra cháy, nổ.
- Thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.
- Thiệt hại do đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai.
b) Đối với cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.


Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 
1. Đối tượng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu 
Hàng hóa vận chuyển từ Việt Nam đến các nước trên thế giới.
Hàng hóa vận chuyển từ các nước trên thế giới về Việt Nam.
2.Phạm vi bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu 
Công ty bảo hiểm Bưu Điện nhận bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu theo các  điều kiện bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển ICC 1/11982 (Institute Cargo Clauses - điều khoản bảo hiểm do Hiệp hội bảo hiểm London ban hành và được sử dụng rộng rãi trên thế giới).
Bảng so sánh các rủi ro được/ không được bảo hiểm
Rủi ro
ICC (A)
ICC (B)
ICC (C)
Cháy và nổ
V
V
V
Tàu/ phương tiện vận chuyển mắc cạn, đắm, lật úp
V
V
V
Phương tiện vận tải bị lật, trật bánh
V
V
V
Tàu đâm va vào nhau hoặc phương tiện vận chuyển đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước
V
V
V
Dỡ hàng tại cảng lánh nạn
V
V
V
Động đất, núi lửa phun, sét đánh
V
V
X
Hy sinh tổn thất chung
V
V
V
Ném hàng khỏi tàu hoặc hàng bị nước cuốn khỏi tàu
V
V
V
Nước biển, sông, hồ tràn vào tàu, xà lan, hầm tàu, container hoặc nơi chứa hàng
V
V
X
Tổn thất toàn bộ kiện hàng bị rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp/ dỡ hàng
V
V
X
Tổn thất chung và chi phí cứu hộ
V
V
V
Cướp biển, trộm cắp và không giao hàng
V
X
X
Trong đó: V là được bảo hiểm, X là không được bảo hiểm
Những loại trừ trong đơn bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bao gồm:
- Điều khoản các loại trừ chung: hành vi xấu cố ý của Người được bảo hiểm; rò chảy, hao hụt trọng lượng thông thường; tổn thất do đóng gói chưa đúng quy cách; hư hỏng do khuyết tật vốn có, tính chất riêng của hàng; hư hỏng do sự chậm trễ; hư hỏng do tình trạng không trả được nợ; hư hỏng do vũ khí chiến tranh, năng lượng nguyên tử.
- Điều khoản loại trừ sự không phù hợp và không đủ khả năng đi biển.
- Điều khoản loại trừ rủi ro chiến tranh: mất mát, hư hỏng do chiến tranh, nội chiến
- Điều khoản loại trừ rủi ro đình công: mất mát, hư hỏng do người đình công; hậu quả của đình công; khủng bố.
Số tiền bảo hiểm
Số tiền bảo hiểm của hàng hoá được bảo hiểm là giá trị của hàng hoá do Người được bảo hiểm kê khai và được PTI chấp nhận. Thông thường giá trị bảo hiểm được tính dựa trên: giá trị của lô hàng theo Hợp đồng, hoá đơn mua bán cộng với chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm.
Thông thường số tiền bảo hiểm nhận bảo hiểm tối đa không vượt quá 110% giá trị hàng hóa tính theo giá CIF.
Trong đó: C: là giá trị hàng hóa; F: là cước phí vận chuyển; R: là tỷ lệ phí bảo hiểm (chưa gồm VAT)

BẢO HIỂM TAI NẠN 24/24

BẢO HIỂM TAI NẠN 24/24
Đối tượng bảo hiểm
Là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác học tập tại Việt Nam có độ tuổi như sau:
Đối với cấp theo hợp đồng: từ 16 tuổi đến 65 tuổi.
Đối với cấp lẻ: là từ đủ 1 tuổi đến 65 tuổi.
Phạm vi bảo hiểm
Tai nạn xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam trong 24/24 giờ.
Quyền lợi bảo hiểm
Người được bảo hiểm tham gia bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này sẽ được hưởng các quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp thương tật thân thể hoặc tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm.
Tử vong: Chi trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm
Thương tật thân thể:
- Số tiền từ dưới 20 triệu đồng: Chi trả theo bảng tỷ lệ thương tật
- Số tiền từ trển 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng:
* Thương tật vĩnh viễn: Chi trả theo bảng tỷ lệ thương tật
* Thương tật tạm thời: Chi trả theo chi phí y tế thực tế, hợp lý theo chỉ định của bác sĩ và trợ cấp ngày nằm viện điều trị nội trú 0.1% STBH (tối đa 180 ngày/ năm). Tổng số tiền chi trả không vượt quá tỷ lệ thương tậttrong bảng tỷ lệ thương tật đính kèm quy tắc
Số tiền bảo hiểm
Số tiền bảo hiểm phổ thông từ 1 triệu đến 20 triệu đồng, mở rộng lên đến 50 triệu đồng.
Phí bảo hiểm tai nạn : Vui lòng liên hệ tư vấn Email: Hiendao188@gmail.com - Hotline: 0938.248.114


Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ PTI

BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ PTI 
Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, khách hàng vui lòng thông báo ngay cho PTI theo số điện thoại 1900545475 để được hỗ trợ và hướng dẫn khắc phục hậu quả tai nạn, giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho quý khách 
TỔN THẤT BỘ PHẬN 
1. Bồi thường tổn thất bộ phận.
1.1. PTI có toàn quyền quyết định lựa chọn PTI chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế hợp lý để sửa chữa, thay thế (trường hợp không thể sửa chữa được) bộ phận hoặc trả bằng tiền cho Chủ xe cơ giới để bù đắp tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm trên cơ sở xác định được chi phí hợp lý để sửa chữa, khắc phục tổn thất có thể phải trả sau khi áp dụng mức khấu trừ (nếu có).
1.2. Cách xác định số tiền bồi thường:
a. Trường hợp xe tham gia bảo hiểm dưới giá trị, số tiền bồi thường sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá thị trường của xe được bảo hiểm tại thời điểm xảy ra tổn thất và mức độ thiệt hại thực tế.
b. Trường hợp xe tham gia bảo hiểm bằng hoặc trên giá trị, số tiền bồi thường bằng chi phí hợp lý để phục hồi, sửa chữa xe bị tổn thất. Cách xác định chi phí hợp lý cho bộ phận hư hỏng phải thay thế mới áp dụng theo quy định tại Điểm 1.2.c, Khoản 1, Điều 17 của Quy tắc này.
c. Trường hợp xe không tham gia Điều khoản bổ sung thay thế mới, PTI sẽ xác định chi phí hợp lý để thay thế mới bộ phận hư hỏng bằng chi phí thay thế thực tế trừ đi số tiền khấu hao tính theo tỷ lệ khấu hao được quy định:
- Đối với các loại xe thông dụng:
+ Xe còn giá trị từ 85% trở lên hoặc xe sử dụng dưới 03 năm không tính khấu hao sử dụng.
+ Xe còn giá trị từ 70% đến dưới 85% hoặc xe đã sử dụng từ 03 năm đến dưới 06 năm tính khấu hao sử dụng 15%.
+ Xe còn giá trị trên 50% đến dưới 70% hoặc xe đã sử dụng từ 06 năm đến dưới 10 năm tính khấu hao sử dụng 25%.
+ Xe đã sử dụng từ 10 năm đến 15 năm tính khấu hao sử dụng 35%.
+ Xe đã sử dụng trên 15 năm tính khấu hao 50%.
- Đối với xe đầu kéo, taxi, xe cho thuê tự lái, xe khách liên tỉnh:
+ Mức tính khấu hao tất cả các bộ phận là 150% so với các mức khấu hao của các loại xe thông dụng nêu trên. 
+ Đối với những xe sử dụng từ 1 năm đến 3 năm áp dụng khấu hao 15%. Đối với những xe sử dụng dưới 1 năm không tính khấu hao.
- Quy định khác:
+ Đối với một số bộ phận như: Săm lốp, ắc quy, bạt phủ (thùng xe tải), lọc gió, lọc dầu, lọc xăng, dầu máy phải tính phần trăm (%) giá trị đã sử dụng tối đa không quá 50% (áp dụng kể cả khi tham gia điều khoản Bảo hiểm thay thế mới – BS02/PTI-XCG).
+ Trường hợp phụ tùng thay thế mới đã được thay thế một lần thì thời gian tính khấu hao tính từ thời điểm thay thế gần nhất đến khi bị tổn thất (Tuy nhiên lần thay thế trước phải là thay thế mới và có đầy đủ chứng từ để chứng minh việc thay thế mới này).
+ Tất cả các xe không mua điều khoản bảo hiểm bổ sung thay thế mới hoặc có năm sử dụng trên 15 năm đều áp dụng các quy định trên. 
1.3. PTI bồi thường chi phí sơn lại toàn bộ xe nếu trên 50% diện tích sơn của xe bị hư hỏng do tổn thất.  
2. Bồi thường tổn thất toàn bộ. 
2.1. PTI bồi thường tổn thất toàn bộ trong trường hợp xe bị thiệt hại trên 75% giá trị thị trường của xe; hoặc chi phí sửa chữa thiệt hại bằng hoặc trên 75% giá trị thị trường của xe tại thời điểm xảy ra tổn thất. 
2.2. PTI có trách nhiệm bồi thường tổn thất toàn bộ xe bị mất trộm, mất cướp khi có kết luận của cơ quan công an đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án hình sự hoặc bản án có hiệu lực của Tòa án liên quan đến mất trộm, mất cướp của chính chiếc xe đó.
2.3. Số tiền bồi thường tổn thất toàn bộ bằng giá trị thị trường của xe tại thời điểm xảy ra tổn thất cùng chủng loại và thông số kỹ thuật và không vượt quá số tiền ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm.
3. Thu hồi tài sản sau bồi thường.
Khi PTI đã bồi thường tổn thất bộ phận hoặc toàn bộ xe thì bộ phận hư hỏng hoặc toàn bộ xe đó thuộc quyền sở hữu của PTI, cụ thể:
3.1. Đối với trường hợp bồi thường thay thế bộ phận, PTI sẽ thu hồi bộ phận hư hỏng đã được trả tiền bồi thường (kể cả trường hợp trừ khấu hao) để phục vụ công tác quản lý rủi ro.
3.2. Đối với trường hợp bồi thường tổn thất toàn bộ, sau khi PTI đã bồi thường toàn bộ xe thì toàn bộ giá trị thu hồi chiếc xe bị tổn thất thuộc sở hữu của PTI. Trường hợp tham gia bảo hiểm dưới giá trị thì PTI thu hồi phần giá trị tương đương theo tỷ lệ tham gia bảo hiểm. Trường hợp Chủ xe cơ giới có nhu cầu nhận lại chiếc xe bị tổn thất toàn bộ, PTI sẽ giảm số tiền bồi thường tổn thất toàn bộ tương đương giá trị thu hồi chiếc xe bị tổn thất theo định giá của PTI.
3.3. Đối với trường hợp bồi thường xe bị mất trộm, mất cướp sau đó tìm được xe bị mất trộm, mất cướp thì PTI được quyền sở hữu toàn bộ chiếc xe đó.
MỨC KHẤU TRỪ
1. Mức khấu trừ là số tiền được ấn định trên Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm mà người được bảo hiểm phải tự gánh chịu trong mỗi và mọi vụ tổn thất bộ phận của xe tham gia bảo hiểm vật chất xe tại PTI. 
2. Mức khấu trừ tối thiểu là 500.000 (năm trăm ngàn) đồng/vụ.Trường hợp áp dụng mức khấu trừ cao hơn, mức khấu trừ sẽ được quy định cụ thể trong Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm.
Ps: Khi cần thêm thông tin quý khách vui lòng liên hệ tư vấn