Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

BẢO HIỂM TAI NẠN NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO THEO THÔNG TƯ 329

BẢO HIỂM TAI NẠN NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO THEO THÔNG TƯ 329 Đối tượng bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tối thiểu bảo hiểm tai nạn lao động theo thôn...


BẢO HIỂM TAI NẠN NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO THEO THÔNG TƯ 329
Đối tượng bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tối thiểu bảo hiểm tai nạn lao động theo thông tư 329;
1. Đối tượng bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là trách nhiệm dân sự của nhà thầu thi công xây dựng đối với người lao động thi công trên công trường theo quy định của pháp luật.
2. Số tiền bảo hiểm tối thiểu trong trường hợp bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là một trăm (100) triệu đồng/người/vụ.
Phạm vi bảo hiểm tai nạn lao động theo thông tư 329;
Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường.
Thời hạn bảo hiểm;
1. Thời hạn bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật.
2. Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể đối với người lao động thi công trên công trường căn cứ vào hợp đồng lao động và văn bản xác nhận của nhà thầu thi công xây dựng về thời gian người lao động làm việc thực tế trên công trường.
Phí bảo hiểm hiểm theo thông tư 329/2016;

Không có nhận xét nào

Latest Articles