Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THEO THÔNG TƯ 329

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THEO THÔNG TƯ 329 Đối tượng bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tối thiểu bảo hiểm trách ...


BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THEO THÔNG TƯ 329
Đối tượng bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tối thiểu bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế theo TT329.
1. Đối tượng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng là trách nhiệm dân sự của nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng đối với bên thứ ba phát sinh từ việc thực hiện công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình xây dựng từ cấp II trở lên.
2. Số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng, hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng.
Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế.
Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho nhà thầu tư vấn những khoản tiền mà nhà thầu tư vấn có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của bên thứ ba phát sinh từ việc thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí có liên quan theo quy định của pháp luật.
Thời hạn bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế.
Thời hạn bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc tư vấn đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật.

Không có nhận xét nào

Latest Articles