BẢO HIỂM ĐÓNG TÀU

BẢO HIỂM ĐÓNG TÀU
1.Đối tượng bảo hiểm đóng tàu :Trách nhiệm của chủ xưởng đóng tàu với bản thân con tàu và trách nhiệm với bên thứ ba trong quá trình đóng tàu 
2.Phạm vi bảo hiểm đóng tàu:
Thân tàu và máy móc tàu
Trách nhiệm đâm va
Tổn thất chung và chi phí cứu hộ 
3.Loại trừ bảo hiểm đóng tàu
Hành vi cố ý của người được bảo hiểm
Chiến tranh, đình công, bạo động
Vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh hóa, điện từ
Thiệt hại về dữ liệu phần mềm 
Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

Nhận xét

Top of The Month